REAL DECRETO 926/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA.

Este Real Decreto contempla medidas de diversa natureza.

 

En primeiro lugar, establecese a limitación da libre circulación de persoas en horario nocturno, a fin de evitar o máximo a expansión da infección durante ese período de tempo.

Establecese a posibilidade de limitar a entrada e saída dos territorios das comunidades autónomas e cidades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriais de carácter xeograficamente inferior.

Establecese a posibilidade de limitar a permanencia de grupos de persoas en espazos públicos e privados.

As limitacións serán eficaces no territorio de cada comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de autonomía cando a autoridade competente delegada respectiva o determine, a cal tamén poderá modular, flexibilizar e suspender a aplicación de medidas.

En cada comunidade autónoma e cidade con Estatuto de autonomía, a autoridade competente delegada será quen ostente a presidencia da comunidade autónoma. Quedan habilitadas para ditar, por delegación de Goberno da Nación, as ordenes, resolucións e disposicións.

 

Limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno.

Entre as 23:00 e as 6:00 horas, só poderán circular para a realización de:

– Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e bens de primeira necesidade.Asistencia  a centros, servicios e establecementos sanitarios.

– Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia.

– Cumprimentos de obrigacións laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou legais.

– Retorno o lugar de residencia habitual tras realizar algunhas das actividades previstas neste apartado.

– Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

– Por causas de forza maior ou situación de necesidade.

– Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acredita.

– Repostaxe en gasolineiras ou estacións de servizos, cando resulte necesario para a realización das actividades previstas nos párrafos anteriores.

A autoridade competente delegada poderá determinar a hora de comezo da limitación sea entre as 22:00  e as 00:00 e as hora de finalización de dita limitación sexa entre as 5:00 e as 7:00 horas.

 

Limitación da entrada e saída nas comunidades autónomas e cidades con Estatuto da autonomía.

Restrínxese a entrada e saída de persoas do territorio de cada comunidade autónoma e de cada cidade con Estatuto de autonomía, adecuadamente xustificados:

– Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

– Cumprimento das obrigacións laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou legais.

– Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de educación infantil.

– Retorno o lugar de residencia habitual ou familiar.

– Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

– Desprazamento a entidades financeiras e de seguros ou estacións de respotaxe en territorios limítrofes.

– Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou notariais.

– Renovación de permisos e documentación oficial, así como outros trámites administrativos inaprazables.

– Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

– Por causas de forza maior ou situación de necesidade.

– Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

 

Limitacións de permanencia de grupos de persoas en espazos públicos e privados.

A permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto cerrados como o aire libre, condicionada a que non se supere o número máximo de 6 persoas.

A autoridade competente delegada correspondente poderá determinar, no seu ámbito territorial, a vista da evolución dos indicadores sanitarios, que o número ao que se refire o apartado anterior sexa inferior a seis persoas.

As reunións en lugares de transito público e as manifestacións poderán limitarse, condicionarse ou prohibirse cando na previa comunicación presentada polos promotores non quede garantizada a distancia de seguridade.

 

Eficacia das limitacións.

As medidas serán eficaces no territorio de cada comunidade autónoma ou cidade cando a autoridade competente delegada respectiva o determine.

 

Flexibilización e suspensión  das limitacións.

A autoridade competente delegada poderá, a vista da evolución dos indicadores, modular, flexibilizar e suspender a aplicación das medidas.