BASES «AXUDA REACTIVA TUI»

CONCORRENCIA

     A subvención é en réxime de concorrencia non competitiva, e dicir, terase en conta a orde temporal de entrada da solicitude ata terminar o crédito orzamentario destinado a esta finalidade.


REQUISITOS

     Poderán solicitar a subvención previstas nas presentes Bases aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión da subvención e que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que se trate dunha actividade empresarial, excepto aquelas actividades incluídas no epígrafe CNAE 9200.
 2. Que a actividade sexa desenvolvida por unha persoa física (traballador autónomo), unha micro empresa ou pequena empresa.
 3. Que teña o seu domicilio fiscal no termo municipal de Tui.
 4. Que a actividade empresarial exérzase nun local comercial ou negocio, específico e aberto ao público, situado no termo municipal de Tui.
 5. Que se producise o peche total do establecemento ou que, ao ser cualificada como non esencial, producísese o cesamento total e absoluto da actividade.
 6. Que o suxeito solicitante estea exento do Imposto de Actividades Económicas no exercicio fiscal de 2020.
 7. Que estea dado de alta no réxime da Seguridade Social ou na Mutua profesional correspondente e na Axencia Estatal de Administración Tributaria no momento da presentación da solicitude.
 8. Que estea ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa AEAT, TGSS, ATRIGA e o Concello de Tui.

GASTOS SUBVENCIONABLES (Máis info. páx. 5 e 6 das bases):

  1. Liña 1: Gastos de aluguer de local comercial realizados dende o inicio do estado de alarma até un máximo de catro meses.
  2. Liña 2: Transición cara ao comercio on line ou optimización do existente e abrangue a consultoría e formación para a dixitalización do negocio, o desenvolvemento ou mellora da web ou introdución de pasarelas de compras, márketing e promoción dixital, subscricións a portais de venda on line, publicidade de venda on line, ou subscrición a internet.
  3. Liña 3: Gastos derivados do cumprimento das especificacións de servizo, limpeza, desinfección, mantemento e xestión do risco derivadas das medidas para a redución do contaxio pola COVID19 coma compra de máscaras, produtos coma xel hidroalcohólico, luvas, limpezas especiais… 
  4. Liña 4:  Investimentos para o acondicionamento dos locais comerciais para lograr espazos máis seguros. Aquí inclúense o acondicionamento ou reforma de seguridade do local ou terraza, incluída a compra de mobiliario, griferías e maquinaria.

Só son subvencionable os gastos dende o Estado de Alarma.


CRITERIOS E CUANTIA DA SUBVENCIÓN

     Establécese un límite máximo de subvención do 100% do total de gasto subvencionable ata un máximo de 1.000€ para todas as liñas.

     Poderase pedir para todas as liñas ou só para algunha delas pero sen superar os 1.000€ totais.


PRESENTACIÓN

As solicitudes para participar no presente procedemento haberán de presentarse no prazo de 15 días hábiles, a contar desde o día hábil seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do extracto da convocatoria remitido pola Base de Datos Nacional de Subvencións.

Presentarase o Anexo I e Anexo II, a través da sede electrónica de acceso ao Rexistro Electrónico do Concello de Tui.


 

LISTAXE DE PERSOAS SELECCIONADAS (Mais info.páx. 9 a 11 das bases):

Unha vez analizadas as solicitudes, publicarase una listaxe de admitidos no portal de Internet do Concello de Tui.

No prazo de quince días hábiles, as empresas/autónomos beneficiarios incluídos na listaxe de solicitudes concedidas, deberán presentar o modelo do anexo III acompañados dos documentos, en formato orixinal ou copia compulsada:

 • Persoas físicas: toda a documentación solicitada dende a páxina 9 a 10 das bases.
 • En caso de persoas xurídicas, sociedades civís, comunidades de bens ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica: toda a documentación solicitada dende a páxina 10 ata a 11 das bases.

XUSTIFICACIÓN

Data límite para xustificación 15 de Decembro.

Deberá presentarse o Anexo IV e a seguinte documentación:

 – Unha memoria de actuacións xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, cuxa estensión non exceda dunha folla.

 – Facturas orixinais ou copias compulsadas e xustificantes de pago bancario que acrediten a realización dos gastos subvencionables das liñas 2, 3  e 4.

 – Comunicación de subvencións concedidas coa mesma finalidade con detalle de ente concedente e importe.

No caso de incluir as facturas e xustificantes de pago coa presentación do anexo III, esta fase só implicará a presentación do propio anexo IV, a memoria e a comunicación das subvencións concedidas.


 

Documentación relacionada: