FESTAS LABORAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA 2021

Facendo uso das facultades de opción e substitución, óptase polo 25 de xullo, festa de Santiago Apóstolo, como Día Nacional de Galicia, e por coincidir en domingo substitúese polo 19 de marzo, Día de San Xosé. O día 15 de agosto, Asunción da Virxe tamén coincide en domingo polo que se substitúe polo día 17 de maio, Día das Letras Galegas.

 

De non se producir modificacións no calendario laboral de carácter estatal, as festas laborais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 serán as seguintes:

As festas mencionadas terán carácter obrigatorio e non recuperable.

 

Tamén serán inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, dúas festas locais, propostas polo órgano municipal competente dos respectivos concellos, cuxa publicación no boletín oficial de cada unha das provincias da comunidade autónoma será determinada pola persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Emprego e Igualdade. As ditas festas locais publicaranse, así mesmo, no Diario Oficial de Galicia.

 

Os festivos locais serán o Martes de entroido e o Luns de San Telmo.