MODIFICACIÓNS EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

DENDE O 27 DE XUÑO

 

MÁSCARA

 • Agora obrigatoria tamén en espazos abertos (se non se garantiza unha distancia interpersoal de 1,5 metros en todo momento) e en espazos públicos pechados de uso público.
 • Prohibido o uso de máscaras con válvula exhalatoria (agás usos profesionais sinalados).
 • PERSOAS CON SINTOMATOLOXÍA, CASOS DE CONTACTO OU SOSPEITOSOS deben comunicalo ás autoridades sanitarias e restar na casa sen poder abandonala en ningún caso salvo autorización e evitar o contacto co resto dos convivintes.
 • PROHIBIDO O USO DE PIPAS E DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN DE TABACO COMPARTIDOS.
 • VEHÍCULOS ATA 9 PRAZAS tantas persoas como prazas teña ocupando en último lugar a fila do condutor.

 

A PARTIR DO 1 DE XULLO

 

COROS E AGRUPACIÓNS VOCAIS (actuacións e ensaios)

 • Distancia mínima interpersoal de 3 metros.
 • Uso da máscara obrigatorio.

 

ORQUESTRAS, BANDAS E OUTRAS AGRUPACIÓNS MUSICAIS

 • Distancia mínima de seguridade ou restar membros da banda.
 • Máscara obrigatoria agás para os vocalistas ou músicos de instrumentos de vento no intre da intervención.

 

ACTOS DE CULTO, ROMARÍAS, DESFILES, MÚSICA E BAILE EN ESPAZOS ABERTOS

 • Medidas ditadas polo concello.
 • Espazo e itinerario delimitado.
 • Máximo 1000 persoas.
 • Uso obrigatorio da máscara.

 

ALBERGUES

 • Ao 75% da súa capacidade.

 

CARREIRAS, RALLIES… EVENTOS DEPORTIVOS EN ESPAZOS ABERTOS CON PÚBLICO

 • Autorización do concello ou autoridade autonómica (se é en varios termos municipais).
 • Público máximo 1000 asistentes.
 • Uso da máscara obrigatorio no público.

 

CAMPAMENTOS E ACTIVIDAES INFANTO-XUVENÍS

 • Ao aire libre: 75% do aforo máximo 250 persoas.
 • Espazos pechados 75% do aforo máximo 150 persoas.

 

PRAIAS

 • Espazo por persoa: 3 metros cadrados.
 • Garantir a distancia de seguridade con limitacións na capacidade, no tempo de permanencia, nos aparcadoiros, accesos e saídas.

 

PARQUES INFANTÍS, ZONAS DEPORTIVAS E OUTROS ESPAZOS ABERTOS …

 • Capacidade máxima 1 persoa / 3 metros cadrados.

 

DISCOTECAS, PUBS… ESTABLECEMENTOS DE LECER NOCTURNO

 • 2/3 da súa capacidade.
 • Consumo en barra/mesa/agrupacións de mesas gardando distancia de seguridade.
 • Terrazas destes establecementos 75% da capacidade.
 • Máximo 20 persoas/mesa.
 • Rexistro dos datos de contacto de clientes (mater durante 28 días).

 

FESTAS, VERBENAS E EVENTOS POPULARES

 • 1 persoa/ 3 metros cadrados.
 • Ata 1.000 persoas en espazos <8.000 metros cadrados.
 • Ata 2.000 persoas en espazos > 8.000 metros cadrados.
 • Acoutar o espazo con establecemento de puntos de entrada e saída e controis de capacidade.
 • Escenario cercado a 4 metros do público. En ningún caso se permitirá o acceso de persoas do público ao escenario.
 • Medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal no interior e no exterior do recinto.
 • Máscara obrigatoria con recordatorios con carteis, megafonía…
 • Dispensadores de solución/xel hidroalcohólico.

 

ATRACCIÓNS DE FEIRAS

 • 1 persoa/3 metros cadrados (sen contar a superficie ocupada polas atraccións).
 • Máximo 700 persoas para os espazos < 8.000 metros cadrados.
 • Máximo 2.000 persoas en espazos > 8.000 metros cadrados.
 • Acoutar o espazo destinado ás atraccións,con puntos diferenciados para entrada e saída e controis da capacidade.
 • Medidas para manter a distancia de seguridade, no interior e no exterior e poderán a acoutarse ou sectorizar zonas.
 • Máscara obrigatoria e mensaxes recordatorios.
 • Atraccións máximo 50% da capacidade (en asientos garantindo sempre distancia mínima interpersoal (agás convivintes).
 • Dispensadores na entrada, saída e interior do recinto.

 

CONSERVATORIOS, ESCOLAS DE MÚSICA E DANZA

 • Máscara durante toda a clase e evitarase contacto físico.
 • Alumnos e profesores de instrumentos de vento quitarán a máscara só no momento do uso do instrumento.
 • Recomendarase o uso de pantallas ou anteparos.
 • Instrumentos compartidos desinfectaránse tras o seu uso por cada alumno.
 • Limpar e desinfectar con maior periodicidade os chans.

 

Poderán superarse os límites de capacidade e asistencia , logo de autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, a solicitude dos titulares, promotores ou organizadores das actividades acompañada dun plan de prevención de contaxios.

 

Toda a informacion: