REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA

A duración da alarma que se declara neste decreto e de 15 días naturais.


 

Durante a vixencia do estado de alarma as persoas unicamente poderán circular polas vías de uso público para a realización das seguintes actividades:

 

a) Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos y de primeira necesidade.

b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

c) Desprazamento o lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral,profesional ou empresarial.

d) Retorno o lugar de residencia habitual.

e) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros.

g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

h) Calquera outra actividade de análoga natureza que haberá de facerse individualmente, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade ou por outra causa xustificada.

 

Igualmente, permitirase a circulación de vehículos particulares polas vías de uso público para a realización das actividades referidas no apartado anterior ou para a repostaxe en gasolineiras ou estaciones de servizo.

 

En todo caso, en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.

 

O Ministro de Interior poderá acordar o peche a circulación de carreteras ou tramos delas por razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez de tráfico ou a restrición nelas do acceso de determinados vehículos polos mesmos motivos.


 

Se suspende a apertura o público dos locais e establecementos minoristas, a excepción dos establecementos comercialas minoristas de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, médicos, ópticas e produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, peluquerías, prensa e papelería, combustible para a automoción, estancos, equipos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de compañía, comercio por internet, telefónico ou correspondencia, tintorerías e lavanderías.


 

Se suspende a apertura o público de museos, arquivos, bibliotecas, monumentos, así como dos locais e establecementos nos que se desarrollen espectáculos públicos, as actividades deportivas e de ocio.


 

Se suspenden as actividades de hostelería e restauración, puidendo prestarse exclusivamente servizos de entrega a domicilio.


 

Se suspenden así mesmo as verbenas, desfiles e festas populares.


 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf