XUSTIFICACIÓN “AXUDA REACTIVA TUI”

Antes do 15 de decembro, aquelas persoas que solicitaron a axuda Reactiva Tui, deberan achegar a documentación solicitada na fase de xustificación.

 

Prazo: antes do 15 de Decembro.

Presentarase:

  • ANEXO IV.
  • Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicacións das actividades realizadas e dos resultados obtidos. (EXTENSIÓN MÁXIMA 1 FOLIO).
  • Facturas orixinais e xustificantes de pago bancario que acrediten a realización dos gastos das liñas 2, 3 e 4.
  • ANEXO V.

No caso de incluír as facturas e xustificantes de pago coa presentación do anexo III, esta fase só implicará a presentación do ANEXO IV, a Memoria, e o ANEXO V.

 

Documentación relacionada: